ساخت بارکد کارت ویزیت الکترونیکی کارن کارتیک امکان رایگان از کارن کارت:

اطلاعات زیر را وارد کن و بارکدتو بساز، دانلود کن و هرجا می خواهی ازش استفاده کن.