}

استخدام در کارت ویزیت الکترونیکیما هیچ وقت از جذب نیروهای خلاق و با پشتکار دست نمی کشیم.