اشتباهات شرکت ها در هنگام ارتقا مدیران جدید
تیم سازی مهارتهای کارآفرینی

اشتباهات شرکت ها در هنگام ارتقا مدیران جدید

شرکت های بزرگ در زمینه مدیریت، گاهی مرتکب اشتباهاتی می شوند که منجر به سوء تفاهم، درگیری، تضعیف روحیه، کاهش بهره وری و افزایش گردش مالی می گردند. در زیر نمونه ای از اشتباهات شرکت ها را ذکر کرده ایم:   ۱. ارتقا بدون آموزش اغلب اوقات، ما موقعیت افراد را ارتقا می دهیم، زیرا […]